Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leveren van (coaching)diensten door Jesh Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: JESH coaching, eigenaar Jessica Voeten-Hopstaken, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67172296 die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de persoon, de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, of advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle gesloten overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 • Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Kennismaken en informatie uitwisselen

 • Indien opdrachtnemer en opdrachtgever niet eerder een overeenkomst hebben gesloten of afspraak hebben gehad dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of afspraak een (kort) telefonisch en online gesprek of intakegesprek plaatsvinden.
 • Voorafgaand en tijdens een eerste kennismaking- of afspraak zal opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te op info@jeshcoaching.nl
 • Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

 Artikel 4. Offertes

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen worden bevestigd;
 • Alle offertes zijn vrijblijvend en binden opdrachtnemer niet. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door de opdrachtnemer gedane aanbieding.
 • Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding of offerte binden opdrachtnemer niet.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven;
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijk als mondeling, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte, tijdig ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de, aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst of opdracht

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend en in bezit van de opdrachtnemer is gekomen en de opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard.
 • Indien de overeengekomen dienstverlening niet op schrift is gesteld en ondertekend, kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.
 • Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 5.4, 5.5, 5.6.
 • Alle wettelijk gezag hebbende ouders of wettelijke vertegenwoordigers dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder of wettelijke vertegenwoordiger die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder of wettelijke vertegenwoordiger deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 • Indien de andere gezaghebbende ouder of wettelijke vertegenwoordiger niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.
 • Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 5.4 en/of 5.5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever.
 • opdrachtgever zal opdrachtnemer volledig vrijwaren indien opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO uitvoeren en de vermelde Ethische Gedragscode naleven.
 • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Hierbij is opdrachtnemer gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, naar de maatstaven van het moment van nakomen, van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 • De opdrachtgever geeft derden die hij/zij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overeenstemming met opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 • Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en/of opdrachten met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer opdrachtgever of coachee herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt, facturen van opdrachtnemer niet voldoet binnen de gestelde termijn of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in een dergelijk geval nimmer plaats.
 
Artikel 7: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

      7.1)     Voor het volgen van of deelnemen aan sessies zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan adviseert opdrachtnemer  

                 om dit met haar te overleggen vóór aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen  

                 belemmering te zijn. In sommige gevallen kan na toestemming van of in overleg  

                 met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog) gebruik worden gemaakt  

                 van de diensten van opdrachtnemer.


Artikel 8: Medische zorg

 

    8.1)      Diensten van opdrachtnemer, dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn nooit  

                bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere      

                medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel   

                een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Opdrachtnemer  

                adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of

                reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar  

                aanleiding van informatie die door opdrachtnemer wordt verstrekt.

 

Artikel 10. Duur, wijziging en beëindiging

 

    10.1)    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een  

                behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te   

                wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg  

                dienovereenkomstig aanpassen;

 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 • Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd is de opdrachtnemer ieder jaar gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen
 • De duur van de overeenkomst voor een coachtraject wordt mondeling vastgesteld of in een offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • Voor individuele coachtrajecten geldt geen afnameverplichting. Geplande sessies kunnen worden gecanceld binnen de genoemde termijnen en voorwaarden.
 • Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven extra aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

 

Artikel 11. Tekortkomingen – Afspraken en Verzetten

 

 • Opdrachtnemer heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te beëindigen wanneer zij door omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer liggen of waaraan zij bij aanvang van de werkzaamheden niet op de hoogte was of kon zijn, al dan niet tijdelijk gehinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van partijen heeft in voornoemde gevallen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade
 • Bij afzeggingen van individuele advies- en coachgesprekken door opdrachtgever wordt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.
 • De sessie zal apart worden gefactureerd aan opdrachtgever of worden verminderd op het aantal afgesproken sessies. In geval van overmacht kan hier naar goeddunken van de opdrachtnemer uitzondering op worden gemaakt.
 • Opdrachtgever begrijpt dat een sessie exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande training geen reden zullen zijn om de duur van de training uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 12. Prijzen en Betalingsvoorwaarden

 

 • Opdrachtgever is aan opdrachtnemer honorarium verschuldigd dat ofwel

           wordt berekend op basis van een prijs per sessie of op basis van de door    

           opdrachtnemer aangeboden pakketten.

 • Voor een overzicht van het door opdrachtnemer gehanteerde honorarium/

           tarieven wordt verwezen naar de website van Jeshcoaching  www.jeshcoaching.nl

 • Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen jaarlijks (per 1 januari en 1 juli) aan te herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
 • Het honorarium dat in de door opdrachtnemer gehanteerde prijzenlijst vermeld

                  staat, is exclusief BTW voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief BTW voor

                  particulieren, tenzij anders aangegeven.

 • Betalingen kunnen direct contant of d.m.v. een digitale overboeking voldaan

                  worden na afloop van de sessie.Tevens is er de mogelijkheid om de betaling

                  achteraf te voldoen door middel van een factuur. Coachtrajecten met een bepaald

                  aantal vastgestelde sessies zal voor aanvang van de eerste sessie voldaan worden.

 • Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW

            en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
                  Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook      

            zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een   

            vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien    

            opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is            

            opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso  

            gemoeid zijn, verschuldigd.

 • Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer

                  binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te  

                  maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd

                  met de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • In afwijking van hetgeen in lid 13.2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
 • Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met of advisering door de opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Opdrachtnemer doet geen toekomstvoorspellingen. Informatie over

                   toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie,

                   doorkomen en door deze worden gedeeld met de coachee/ opdrachtgever. Aan  

                   dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 14. Klachtenprocedure, toepasselijk recht en geschillen

 

 • Opdrachtnemer is lid van de beroepsvereniging Nobco en volgt het klachtenreglement en heeft zich verbonden aan de Ethische Code. Beide zoals omschreven en te lezen op de website van Jeshcoaching; jeshcoaching.nl

 14.2     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever

            binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van           

            de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan  

            opdrachtnemer.

 • De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 15. Eigendomsrecht, verbod op vermenigvuldigen en/of openbaarmaking.

15.1)    De Opdrachtgever heeft het recht het door opdrachtnemer ingebrachte materiaal,    

            met bronvermelding, te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de

                  opdrachtverstrekkende rechtspersoon/organisatie, voor zover dit past binnen de

                  aard van de opdrachtverstrekking.

      15.2)   Alle materialen gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven

                  intellectueel eigendom van opdrachtnemer.

      15.3)   Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van 

                  opdrachtnemer voortvloeiende stukken berust bij opdrachtnemer.

     15.4)    Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en opdrachtnemer

                  zullen geen gegevens uit en/of gedeelten, en/of uittreksels van, niet op de

                  individuele organisatie betrekking hebbende rapporten en overige stukken

                  mogen worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.

     15.5)    De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder   

                  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te   

                  retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht ,    

                  door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

     15.6)     Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de   

                  betalingsverplichtingen, blijven alle materialen en rapporten/ verslagen eigendom  

                  van de opdrachtnemer.

     15.7)    Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de  

                  Werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor 

                  zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Artikel 16: Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

 

    16.1)    Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan     

                opdrachtnemer toestemming verleend om de uit de overeenkomst verkregen 

                persoonsgegevens te gebruiken uitsluitend voor zijn eigen activiteiten.

    16.2)    Alle door de opdrachtnemer geleverde diensten hebben een vertrouwelijk

                karakter. Dat betekent dat opdrachtnemer behoudens de eventuele verplichting

                die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot

                openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht is tot geheimhouding

                tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de

                overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie

                geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit

                voortvloeit uit de aard van de informatie. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat

                deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een

                opdracht worden ingeschakeld.

    16.3)   Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen

                opdrachtnemer en opdrachtgever/ coachee plaatsvinden, worden als strikt   

                vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan  

                opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze  

                contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft  

                gegeven. Opdrachtnemer verbindt zich hiertoe aan de Ethische gedragscode zoals

                omschreven op de website www.jeshcoaching.nl

     16.4)  Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere  

                middelen is het vertrouwelijkheidsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf  

                afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever   

                degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Opdrachtnemer 

                en opdrachtgever dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door  

                derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke  

                inhoud bevatten.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 

    17.1)   Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 

               opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

    17.2)   Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van opdrachtnemer;  

               www.jeshcoaching.nl